Novosti

Prijava godišnjeg obračuna poreza na dohodak - rok 28. veljače 2023.

 • Ma-Ro
 • 20.02.2023.
 • Foto:Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

Porezna uprava je na svojim stranicama objavila informacije  vezane za podnošenje godišnje porezne prijave poreza na dohodak za 2022. godinu. Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su ju podnijeti do kraja veljače. Prijava poreza na dohodak se podnosi u kunama i na istim obrascima kao i prethodne godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 23.12.2022. povećan je iznos primitka do kojeg se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom, ovo se primjenjuje već u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu. 

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezni su podnijeti:

 • porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
 • porezni obveznici rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvare kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi, prema posebnom zakonu, neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.
 • porezni obveznici koje je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

U poreznoj prijavi potrebno je iskazati sve ostvarene dohotke, osim onih koji prema posebnim propisima nisu oporezivi.

Uz poreznu prijavu, obveznici poreza na dohodak koji su ostvarili dohodak temeljem samostalne djelatnosti odnosno od obrta moraju podnijeti i obračun članarine turističkoj zajednici, obračun komorskog doprinosa, obračun spomeničke rente, pregled poslovnih primitaka i izdataka te statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. 

Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak:

 • obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i
 • obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Konačnim drugim dohotkom smatra se:

 • drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
 • drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena,
 • drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi,
 • dohodak od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija),
 • dohodak od kapitala.

Obrazac ZPP-DOH za priznavanje prava u posebnom postupku nadležnoj ispostavi Porezne uprave mogu podnijeti porezni obveznici do kraja veljače 2023. godine kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka odnosno radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže. Porezni obveznici koji nisu sa svoje porezne kartice odjavili uzdržavanog člana koji je prešao iznos od 15.000,00 kuna, ali ne i iznos od 24.000,00 kuna, neće imati obvezu za 2022. (radi ostvarivanja prava na uvećani osobni odbitak za to dijete) podnositi Obrazac ZPP-DOH već će PU po službenoj dužnosti u tom slučaju provesti poseban postupak te će  najkasnije do 30.6.2023. dostaviti privremeno porezno rješenje temeljem kojeg će se uzdržavatelju priznati pravo na uvećani osobni odbitak za cijelu 2022. godinu.

Ovo se odnosi na podatke vezane za utvrđivanje prava na: na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece), umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici te pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ako ih ima više) i
 • nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Porezna uprava je na svojim stranicama objavila Informativni kalkulator ​razlike (povrata / uplate) godišnjeg poreza na dohodak.

Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave (izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva) budući da Ministarstvo financija, Porezna uprava ima uvid u iste.

Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (obrazac DOH)  i Obrasca ZPP-DOH je moguće elektroničkim putem sustava ePorezna. Podnošenje Obrasca GDOH putem sustava ePorezna zahtjeva razinu 4 odnosno poslovni certifikat ili eOsobna dok je za podnošenje Obrasca ZPP-DOH elektroničkim putem dovoljno posjedovati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3.

Porezna uprava će  zaprimati obrasce GDOH i ZPP-DOH prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu do 28. veljače 2023. (utorak) ako želite osobno predati obrasce. Obrasci se mogu poslati i preporučenom poštom.

Obrasci: 

Obraza​c DOH​ ​

​Obrazac ZPP - DOH

Izvor:  Zakon o porezu na dohodak  ("Narodne novine" broj:115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)