Ma-Ro Consulting

Obrt za računovodstveno, poslovno i IT savjetovanje

Pošalji upit

NAŠE USLUGE

Naše izdvojene usluge, ostale usluge koje nudimo u našem portfelju pogledajte na više....

O NAMA

Ma-Ro Consalting uz usluge knjigovodstva i računovodstva, nudi također i poslovno i IT savjetovanje. Novoosnovanim tvrtkama pristupamo sa posebnom pažnjom, te nudimo uslugu od registracije do početka poslovanja. Ovo je naš Naš tim.

Marija Bilandžija

Marija Bilandžija

Savjetnik za računovodstvo i financije
Robert Bilandžija

Robert Bilandžija

Savjetnik za IT i digitalno poslovanje

NOVOSTI

Na ovom mjestu možete pronaći aktualne novosti i korisne savjete koji će vam pomoći u radu. Ostale novosti dostupne na više...

Povećanje neoporezivih primitaka

 • Ma-Ro
 • 01.10.2022.
 • Povećanje neoporezivih primitaka
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 112/22) koji je stupio na snagu 01. listopada 2022. godine omogućena je isplata povećanih neoporezivih primitaka zaposlenicima. Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak povećani su sljedeći neoporezivi primici: prigodne nagrade (božićnice), nagrade za radne rezultate, trošak prehrane, dara za dijete, dara u naravi, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Umjesto dosadašnjih 13.600,00 kn zaposleniku se može na godišnjoj razini isplatiti 19.500,00 kn što je povećanje za 5.900,00 kn odnosno 43,38%. Poslodavci mogu do kraja 2022. isplatiti razliku neoporezivih primitaka do nove neoporezive svote.

Uvođenje EURA u RH, dvojno iskazivanje cijena

 • Ma-Ro
 • 01.08.2022.
 • Uvođenje EURA u RH, dvojno iskazivanje cijena
Euro postaje od 01.01.2023. godine službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Dvojno iskazivanje novčanih vrijednosti koje postaje obavezno 5.rujna 2022. godine. Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema fizičkim osobama (potrošačima) u Republici Hrvatskoj. Kod dvojnog iskazivanja je bitno da cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane tako da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno uslugu cijena odnosi. Fiksni tečaj konverzije, tj. stopa konverzije između eura i hrvatske kune, utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 i iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena odnosno ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan. Poslovni subjekti mogu tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja mijenjati cijene robe ili usluga ali razlog promjene cijena ne može biti uvođenje eura.

Izmjena stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) od 01.04.2022.

 • Ma-Ro
 • 30.03.2022.
 • Izmjena stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) od 01.04.2022.
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost proširuje se primjena snižene stope PDV-a od 5 % i 13 % na određena dobra i usluge. Na isporuku prirodnog plina obavljenu u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. obračunavati će se i plaćati PDV po sniženoj stopi od 5% . Proširuje se primjena snižene stope PDV-a od 5% na: dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, isporuku živih životinja, isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuku žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuku svježih jaja peradi (u ljusci), sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja. Proširuje se primjena snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Ovdje se nalaze odgovori na često postavljana pitanja...

Porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunava se i plaća po općoj stopi od 25 % te po sniženim stopama od 5 % i 13 %.

Sukladno odredbama članka 28. Zakona o porezu na dobit, porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od:

 • 10 %, ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kn ili
 • 18 %, ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 kn.

Porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) za sve se isplate plaća nakon 1. siječnja 2021. godine. obračunava po stopi od 20 % na mjesečnu poreznu osnovicu do visine 30.000,00 kn te po stopi od 30 % na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kn. Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 20 % na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 30 % na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna.

- naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju

- naknade troškova noćenja na službenom putovanju

- naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom

- dnevnicu za službeni put u tuzemstvu ili inozemstvu

- dnevnicu za rad na terenu u tuzemstvu ili inozemstvu

- naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2 kn/km

- pomorski dodatak

- naknadu za odvojeni život od obitelji

- otpremninu prilikom odlaska u mirovinu

- otpremninu zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos

- otpremninu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

- dar djetetu do navršene 15 godine

- dar djelatniku u naravi (dobrima)

- dar djelatniku u novcu na ime božićnice ili neke druge naknade

- novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

- jubilarnu nagradu djelatnicima temeljem staža

- potporu zbog invalidnosti radnika

- naknadu obitelji zbog smrti djelatnika

- naknadu djelatniku zbog smrti člana obitelji

- naknadu djelatniku na bolovanju dužem od 90 dana

- potporu zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH

- dar za novorođeno dijete djelatnika

- stipendije i nagrade učenicima

- isplate učenicima i studentima posredstvom učeničkih i studentskih udruga

- naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima Ministarstva turizma

- troškove prehrane radnika (paušalom ili temeljem vjerodostojne dokumentacije)

- troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka

- naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka

- osobni odbitak za članove obitelji koji nemaju vlastite prihode, a to mogu, osim djece i bračnog supružnika, biti i vlastiti roditelji ili roditelji bračnog supružnika

Naknada za odvojeni život isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika.

Da bi poslodavac mogao radniku neoporezivo isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji, trebaju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • da radnik radi (i boravi) u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice,
 • da je mjesto rada radnika različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta,
 • da radnik ima obitelj čiji su članovi prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik.

Osobni odbitak poreznog obveznika jest neoporezivi dio dohotka. Osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kn. Mjesečni osnovni osobni odbitak izračunava se kao koeficijent 1,5 osnovice osobnog odbitka.

Dnevnica za službeni put obračunava se kada se zaposlenik koji radi na jednom mjestu zbog potrebe poslovanja pošalje u drugo mjesto rada u kraćem razdoblju (npr. radi nekog sastanka, dogovora, nabave i sl.). Kada su poslovne aktivnosti poslodavca vezane uz rad na terenu, npr. u slučaju građevinske tvrtke, obračunava se dnevnica za rad na terenu. Ugovorom o radu kao mjesto rada navedi se teren, dakle nema stalnog mjesta rada. Kod određivanja dnevnice za rad na terenu nije bitno vrijeme provedeno na terenu. Dnevnica za službeno putovanje, dnevnica za rad na terenu i naknada za odvojeni život međusobno se isključuju.

Radno vrijeme radnika upućenog na službeni put utvrđuje se prema njegovu ugovorenom redovitom radnom danu, a ako bi na službenom putu efektivno radio duže od ugovorenog radnog vremena, radilo bi se o prekovremenom radu te bi on ostvario pravo na naknadu za stvarno odrađene prekovremene sate.
Ako su zaposleniku utvrđeni prekovremeni sati na službenom putu, poslodavac mu je za te sate dužan isplatiti povećanu plaću, neovisno o činjenici što je radnik primio dnevnicu. Poslodavac u evidenciju radnog vremena radnika upućenog na službeni put upisuje sate prema njegovu uobičajenom ugovorenom radnom danu, a u slučaju dužeg rada, unosi i dodatno odrađene sate.

Ukoliko pravna osoba odobrava kredit ili zajam fizičkoj osobi, propisana minimalna kamatna stopa iznosi 2 %. Kada bi se fizičkoj osobi odobrio zajam po stopi manjoj od 2 %, to bi se smatralo plaćom u naravi. U tom bi se slučaju na razliku u kamatama trebali obračunati doprinosi i porez na dohodak. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18).

Da, paušalni obrt može se otvoriti i uz radni odnos. Postupak otvaranja paušalnog obrta uz redovan radni odnos isti je kao i kod osnivanja obrta kada vlasnik nije u radnom odnosu. Bitno je napomenuti da se ne može tražiti i dobiti potpora za samozapošljavanje.

Paušalni se porez plaća tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) u 5 razina, kao i kod redovnog paušalnog obrta, no postoji razlika u doprinosima.

Ukoliko je obrtnik zaposlen kod drugog poslodavca, porezna uprava donosi rješenje o visini doprinosa koje se temelji na ostvarenim primitcima u protekloj godini.

Osnovna razlika između promidžbe i reprezentacije jest da se troškovi promidžbe priznaju kao trošak u cjelini, dok se troškovi reprezentacije priznaju 50 % kao trošak, dok se drugih 50 % ne smatra priznatim troškom, što uvećava poreznu osnovicu poreza na dobit.

Reprezentaciju čine troškovi ugošćenja poslovnih partnera (hrana i piće, troškovi odmora, sporta, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor). Reprezentaciju čine i pokloni poslovnim partnerima, ako se zbog prevelike vrijednosti ne mogu svrstati u neku drugu, povoljniju kategoriju. Kod reprezentacije nema se pravo na odbitak pretporeza po računima.

Troškovima promidžbe smatraju se darivanja poslovnih partnera, ako su istovremeno ispunjeni sljedeći zahtjevi:
- ako se daju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika
- ako su ti proizvodi ili roba prilagođeni za promidžbene svrhe te ako dolaze s oznakom „nije za prodaju“ (napisana, nalijepljena ili na drugi način stavljena na proizvod)
- ako se proizvodi ili roba za promidžbene svrhe nalaze u manjim pakiranjima u kojima se uobičajeno ne prodaju, već služe za testiranje, kušanje i sl.
- ako pojedinačna vrijednost (trošak nabave ili proizvodnje) nije veća od 160,00 kn.

Ukoliko se proizvodi koji imaju znak tvrtke ili proizvoda daju za uporabu u prodajnom prostoru kupca, tada se mogu smatrati promidžbom i ako im je vrijednost veća od 160,00 kn.
Promidžbenim troškom može se smatrati i trošak koji nastaje kada se daju reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda ili drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično).
Promidžbenim poklonima smije se darivati u razumnim količinama. Konkretno, ista osoba ne smije biti darivana češće od jednom tromjesečno. U suprotnom, trošak nabave dara smatrao bi se reprezentacijom.

Članom Hrvatske gospodarske komore postaje se automatski, osnivanjem trgovačkog društva i upisom u sudski registar. Sukladno Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori ovisno o gospodarskoj snazi, članovi Komore razvrstavaju se u tri skupine.  Razvrstavanje u skupine vrši se na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća prethodne godine. 

Članovi Komore iz prve skupine nemaju obvezu plaćanja članarine, ali mogu odlučiti da plaćaju članarinu dobrovoljno i to temeljem posebne Izjave, uz obvezu plaćanja članarine u razdoblju od najmanje 12 mjeseci od davanja Izjave do opoziva.

Članarina HGK se  sukladno važećem Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – uplaćuje mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620 s pozivima na broj HR67 OIB.

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj obrtničkoj komori su:

- obrtnici
- trgovci pojedinci i trgovačka društva koji su na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o obrtu utvrđeni kao obvezni članovi Hrvatske obrtničke komore
- fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo HOK-a na temelju čl. 60. stavaka 5. Zakona o obrtu i članka 3. Statuta HOK-a
- dragovoljni članovi Komore.

 

Članarina se plaća na dva načina:
1. u paušalnoj svoti
2. u postotku od dohotka, odnosno dobiti.
Kod plaćanja u paušalnoj svoti, doprinos HOK-u iznosi 18,00 kn mjesečno. Osim ovog doprinosa, plaća se i komorski doprinos udruženjima obrtnika i područnim obrtničkim komorama.

 

 1. Datum i vrijeme izdavanja računa (uključujući sat i minutu)
 2. Broj računa (npr. 06-1-1)

- na prvom mjestu broj računa (svake kalendarske godine prvi izdani račun počinje od broja 1)

- na drugom mjestu oznaka poslovnog prostora (ukoliko ima više poslovnih prostora, svaki od njih ima svoj broj)

- na trećem mjestu oznaka naplatnog uređaja (ukoliko ima više naplatnih uređaja, svaki od njih ima svoj broj)

 1. Oznake izdavatelja računa (naziv, OIB, adresa, IBAN broj)
 2. Oznake primatelja računa (naziv, OIB, adresa)
 3. Datum izdavanja računa
 4. Datum isporuke dobara ili usluge
 5. Datum dospijeća računa
 6. Popis i količina artikala s pripadajućom stopom PDV-a te ukupnim iznosom sa i bez PDV-a
 7. Postotni prikaz rabata i iznos od kojeg se oduzima (ukoliko postoji)
 8. Način plaćanja računa (gotovina, čekovi, kartice, transakcijski račun i ostalo)
 9. Ukupni iznos računa sa i bez PDV-a (bez PDV-a napisati kao osnovicu)
 10. Ukoliko izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a, to treba i naznačiti, npr.: „Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem članka 90 Zakona o PDV-u“ ili “Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. Zakona o PDV-u“
 11. JIR (jedinstveni identifikator računa) i ZKI (zaštitni kod izdavatelja) brojevi, ukoliko se radi o gotovinskom plaćanju
 12. Podaci o trgovačkom društvu (naziv tvrtke, nadležan trgovački sud, IBAN, banka u kojoj je otvoren račun, iznos temeljnog kapitala te direktor)
 13. Informacija o izdavatelju računa (pečat i potpis više nisu potrebni). Potrebno je samo ime osobe odgovorne za izdavanje računa.

Kontaktirajte nas

Želite li saznati više o našim uslugama, postati naš klijent ili imate neko pitanje – nazovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt obrasca, slobodno nas možete posjetiti i u našem uredu uz prethodnu najavu.

location

Adresa: Partizanski put 7, 51000 Rijeka
Hrvatska

mail

E-mail: info@ma-ro-consulting.hr

arrow

Info: OIB: 78981378311
MB: 98059645
IBAN: HR7224020061140363130 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak: 9:00 - 17:00
Subota i nedelja: ne radimo

Potvrdite da niste robot.