Novosti

Prijava godišnjeg obračuna poreza na dohodak - rok 29. veljače 2024.

 • Ma-Ro
 • 18.02.2024.

Porezna uprava je na svojim stranicama objavila informacije  vezane za podnošenje godišnje porezne prijave poreza na dohodak za 2023. godinu. Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su ju podnijeti do kraja veljače.

Porezne prijave je moguće podnjeti putem sustava ePorezna, putem mobilne aplikacije mPorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 29. veljače 2024. (četvrtak). do 19,​00 sati.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezni su podnijeti:

 • porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
 • porezni obveznici rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvare kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi, prema posebnom zakonu, neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.
 • porezni obveznici koje je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

U poreznoj prijavi potrebno je iskazati sve ostvarene dohotke, osim onih koji prema posebnim propisima nisu oporezivi.

Uz poreznu prijavu, obveznici poreza na dohodak koji su ostvarili dohodak temeljem samostalne djelatnosti odnosno od obrta moraju podnijeti i obračun članarine turističkoj zajednici, obračun komorskog doprinosa, obračun spomeničke rente, pregled poslovnih primitaka i izdataka te statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. 

Porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) do kraja veljače 2024. kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

 • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
 • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
 • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te
 • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ako ih ima više) i
 • nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak:

 • obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i
 • obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Konačnim drugim dohotkom smatra se:

 • drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
 • drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena,
 • drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi,
 • dohodak od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija),
 • dohodak od kapitala.

Porezna uprava je na svojim stranicama objavila Informativni kalkulator ​razlike (povrata / uplate) godišnjeg poreza na dohodak.

Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave (izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva) budući da Ministarstvo financija, Porezna uprava ima uvid u iste.

Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH)  i Obrasca ZPP-DOH je moguće elektroničkim putem sustava ePorezna​  ili putem mobilne aplikacije mPorezna,. Podnošenje Obrasca GDOH putem sustava ePorezna  i mPorezna zahtjeva razinu 4 odnosno poslovni certifikat ili eOsobna dok je za podnošenje Obrasca ZPP-DOH elektroničkim putem dovoljno posjedovati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3.

Porezna uprava će  zaprimati obrasce GDOH i ZPP-DOH prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu do 29. veljače 2024. (četvrtak) ako želite osobno predati obrasce. Obrasci se mogu poslati i preporučenom poštom.

Obrasci: 

Obraza​c DOH​ ​

​Obrazac ZPP - DOH

Izvor:  Zakon o porezu na dohodak  ("Narodne novine" broj:115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)