Novosti

Rokovi za podnošenje financijskih izvještaja za 2021. godinu

 • Ma-Ro
 • 16.03.2022.
 • Foto:Katie Harp on Unsplash

Poduzetnici koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa financijske izvještaje i ostalu računovodstvenu dokumentaciju za 2021. godinu predaju u rokovima koji su propisani odredbama Zakona o računovodstvu ("Narodne novine" broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18,42/20 i 47/20).

Godišnji financijski izvještaj (GFI) se može predati:

1. poštom (preporučena pošiljka)
2. osobno u poslovnici FINA-e (u formatu Excel datoteke, na CD-u ili USB-u)
3. putem web-aplikacije RGFI
4. putem online servisa za predaju dokumentacije (OSPD)

 Rokovi za dostavu financijskih izvještaja odnosno računovodstvene dokumentacije za 2021. godinu su:

 • Izjava o neaktivnosti – do 30.4.2022. godine, poduzetnik koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama
 • Izvještaj za potrebe statistike (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) trebaju se dostaviti u Finu do 30.4.2022. godine. Do navedenog datuma mogu se predati i ostali izvještaji koji su propisani za javnu objavu odnosno može se istodobno ispuniti obveza predaje za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave, a to se odnosi samo na poduzetnike kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini
 • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka do 30.6.2022. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od šest (6) mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine
 • Prijava obveze konsolidacije za matično društvo do 30.4.2022.
 • Konsolidirani godišnji financijski izvještaji s konsolidiranim godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim propisanim izvještajima do 30.9.2022. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od devet (9) mjesci od zadnjeg dana poslovne godine
 • Zasebno nefinancijsko izvješće i zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće (ako se ne objave u okviru godišnjeg izvješća) objaviti na mrežnoj stranici poduzetnika u roku koji nije dulji od šest (6) mjeseci nakon datuma bilance
 • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU, izrađeni, revidirani i objavljeni u skladu s pravom države članice iz koje dolazi, u roku od šest (6) mjeseci od datuma bilance
 • Izvještaj za potrebe javne objave – do 30.6.2022. godine ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, ili u roku od 6 mjeseci od zadnjeg dana konkretne poslovne godine.

Rok za dostavu GFI Fini u slučaju statusne promjene, likvidacije i stečaja ostao je nepromijenjen, pa i u posebnim okolnostima iznosi 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Rok za prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje započeto 1. siječnja 2021. godine ili tijekom kalendarske godine 2021. godine je 30. travnja 2022. godine. Ovaj rok se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za njih obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobit.

U nekim slučajevima primjenjuju se redoviti (kraći rokovi) za podnošenje Obrasca PD i to:

 • za razdoblje koje prethodi spajanju, pripajanju ili podjeli društva (za poreznog obveznika koji se briše iz registra)  rok je 30 dana nakon isteka poreznog razdoblja
 •  za razdoblje koje prethodi otvaranju stečajnog i likvidacijskog postupka rok je 30 dana nakon isteka toga poreznog razdoblja
 •  kod okončanja poslovanja (prestanak poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije, okončanje likvidacijskog postupka, okončanje stečaja, zatvaranje obrta obveznika poreza na dobitak) rok je 8 dana nakon isteka poreznog razdoblja za poduzetnika čiji je porezni broj (OIB) „brisan“ iz registra poreznih obveznika

Obveze javnih davanja i prava koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit i navedenih obrazaca i izvješća, dospijevaju 30. travnja 2022. godine. Te odredbe ne primjenjuju se na porezne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

 

Zakon o računovodstvu ("Narodne novine" broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18,42/20 i 47/20)