Novosti

Rokovi za predaju financijskih izvještaja GFI za 2023. godinu

 • Ma-Ro
 • 08.04.2024.
 • Foto: Aron Visuals on Unsplash

Poduzetnici koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa financijske izvještaje i ostalu računovodstvenu dokumentaciju za 2023. godinu predaju u rokovima koji su propisani odredbama Zakona o računovodstvu.

Godišnji financijski izvještaj (GFI) se može predati:

1. poštom (preporučena pošiljka)
2. osobno u poslovnici FINA-e (u formatu Excel datoteke, na CD-u ili USB-u)
3. putem web-aplikacije RGFI
4. putem online servisa za predaju dokumentacije (OSPD)

 Rokovi za dostavu financijskih izvještaja odnosno računovodstvene dokumentacije za 2023. godinu su:

 • Izjava o neaktivnosti – do 30.4.2024. godine, poduzetnik koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama
 • Izvještaj za potrebe statistike (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) trebaju se dostaviti u Finu do 30.4.2024. godine. Do navedenog datuma mogu se predati i ostali izvještaji koji su propisani za javnu objavu odnosno može se istodobno ispuniti obveza predaje za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave, a to se odnosi samo na poduzetnike kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini
 • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka do 30.6.2024. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od šest (6) mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine
 • Prijava obveze konsolidacije za matično društvo do 30.4.2024.
 • Konsolidirani godišnji financijski izvještaji s konsolidiranim godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim propisanim izvještajima do 30.9.2024. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od devet (9) mjesci od zadnjeg dana poslovne godine
 • Zasebno nefinancijsko izvješće i zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće (ako se ne objave u okviru godišnjeg izvješća) objaviti na mrežnoj stranici poduzetnika u roku koji nije dulji od šest (6) mjeseci nakon datuma bilance
 • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU, izrađeni, revidirani i objavljeni u skladu s pravom države članice iz koje dolazi, u roku od šest (6) mjeseci od datuma bilance
 • Izvještaj za potrebe javne objave – do 30.6.2024. godine ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, ili u roku od 6 mjeseci od zadnjeg dana konkretne poslovne godine.

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju Fini podnijeti:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka
 • bilješke uz financijske izvještaje
 • odluku o utvrđivanju GFI-a
 • odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka
 • revizorsko izvješće (ako je obveznik revizije).

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u Finu dostaviti:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka + izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)
 • bilješke uz financijske izvještaje
 • izvještaj o novčanim tokovima
 • izvještaj o promjenama kapitala
 • revizorsko izvješće
 • godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
 • nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)
 • odluku o utvrđivanju GFI-ja
 • odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka.

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320,00 do 13.270,00 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660,00 do 2.650,00 eura. 

Zakon o računovodstvu