Novosti

Obrazac PD-IPO 2022. - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

  • Ma-Ro
  • 24.04.2023.
  • Foto: Gordon Johnson from Pixabay

Porezni obveznici poreza na dobit koji su u svojim poslovnim knjigama evidentirali poslovne događaje s povezanim osobama koji se odnose na primljene i dane zajmove te prodaju i nabavu dobara i usluga bili su dužni uz prijavu poreza na dobit (Obrazac PD) dostaviti i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim oso­bama – Obrazac PD-IPO.

Sukladno  članku 13.  Zakona o porezu na dobit, pove­zanim se osobama smatraju osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nad­zoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva (npr. član uprave i trgovačko društvo, dioničar i trgovačko društvo).

Prema članku 49. Općeg poreznog zakonaodnos između povezanih osoba“ postoji i onda kada je riječ o odnosu između poreznog dužnika i: njegova bračnog druga, njegova krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira na to je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu.

Obrazac PD-IPO sadrži pregled poslovnih događaja između poveznih osoba, neovisno o tome radi li se o rezidentima ili o rezidentima i nerezidentima. Uz osnovne podatke o  povezanim osobama, potrebno je popuniti i podatke o tome  koliki je udio povezane osobe u glasačkom pravu ili kapitalu obveznika podnošenja PD-IPO obrasca te ima li povezana osoba povlašteni porezni status.

Obrazac PD-IPO obuhvaća četiri skupine podataka:

  • I-1. Obveze prema povezanim osobama na te­melju primljenih zajmova i kredita – kada se povezane osobe javljaju u ulozi zajmodavatelja (vjerovnika)
  • I-2. Potraživanja od povezanih osoba na teme­lju danih zajmova i kredita – kada se povezane osobe javljaju u ulozi zajmoprimatelja (dužnika)
  • II-1. Obveze prema povezanim osobama na te­melju nabave roba i usluga – kada se povezane osobe javljaju u ulozi dobavljača
  • II-2. Potraživanja od povezanih osoba na teme­lju isporuka roba i usluga – kada se povezane osobe javljaju u ulozi kupaca.

Podaci se unose po­jedinačno za svaku povezanu osobu koja se javlja u ulozi zajmoprimatelja, zajmodavatelja, kupca ili do­bavljača.

Ukoliko tijekom pore­znog razdoblja kod poreznog obveznika nastanu potraživanja po osnovi danih zajmova ili kredita prema istoj povezanoj osobi uz  istu kamatnu stopu  pri čemu ukupni iznos tih potraživanja nastalih u poreznom razdoblju ne prelazi iznos od 150.000,00 kn, takvi se zajmovi ili krediti mogu u Obrascu PD-IPO iskazati u ukupnom iznosu.

U tom slučaju se kao datum nastanka obveze ili potraživanja uzima datum nastanka najstari­je obveze ili potraživanja, a za sve ostale stavke (osim kamatne stope koja se iskazuje u visini koja je ugovorena) u Obrascu PD-IPO upisuju se zbro­jene svote. Na isti način se prikazuju i obveze po osnovi primljenih kredita ili zajmova od iste povezane osobe.

U Obrazac PD-IPO unose se podatci o svim pri­mljenim zajmovima i kreditima od povezanih oso­ba neovisno o tome je li kamata obračunana ili nije. Bitno je napomenuti da se u Obrazac PD-IPO unose i pozajmice koje se podmire unutar istog poreznog razdoblja.  

Ukoliko fizička osoba temeljem ugovora o zakupu daje u zakup poslovni prostor trgovačkom društvu čiji je član trebaju sukladno Zakonu o porezu na dobit smatra se da član društva obavlja uslugu trgovačkom društvu te je stoga potrebno evidentirati najamnine pod dio II. 1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave robe i usluga i to kao uslugu.

Dostava Obrazaca PD-IPO moguća je putem sustava ePorezna.

 

Obrazac PD-IPO